Κυνηγετικά όπλα – Πρακτικό εγχειρίδιο Κυνηγού

Πηγές:

√ Boisrouvray, F., Reussir le permis de chaser, Editions du Gerfaut, Paris 1994

√ Η Βιβλιοθήκη του Κυνηγού, Ελευθέριος Κακαβούλης «O’ NEL A.E.», 2003

√ Manuali R.G.F., Manuale dell’ aspirante Cacciatore – L’ esame per la licenza di caccia, 2a edizione, 1994

√ Northeast Regional Hunter Education Manual, 1990 Student Edition, outdoor Empire Publishing

√ Ταμείο Θήρας Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου,

√ Κυνηγετική Επιμόρφωση The Hunter’s Guide, NRA

Καραμπατζάκης Φάνης – Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΟΜΑΘ